Bülten

 


 

E-Bülten Uygulaması Kapsamında Kişisel Verilerinizin İşlenmesine Dair Aydınlatma Metni

E-bülten uygulamamıza dahil olmanız durumunda, kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak, Yenel Tekstil Etiket Matbaacılık San. ve Tic. Ltd. Şti. (“Yenel Etiket”) olarak, “veri sorumlusu” sıfatıyla; kişisel verilerinizi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili yasal düzenlemeler ile uyumlu şekilde, aşağıda ayrıntılı açıklamış olduğumuz çerçevede işlemekteyiz.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

 

Elektronik ortam üzerinden onay alınan e-bülten üyelerimizin

Veri Kategorisi(Kişisel Veri) ; İletişim Verisi (E-Posta Adresi), İşlem Güvenliği Verisi (İzne İlişkin Log Kayıtları), Kimlik Verisi (İsim-Soyisim)Hu
kuki Sebebi ; Açık Rıza
İşleme Amacı; İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi; Reklam/Kampanya/Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi; İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi; Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Fiziksel ortamda imza yolu ile onay alınan e-bülten üyelerimizin;

Veri Kategorisi(Kişisel Veri) ; İletişim Verisi (E-Posta Adresi),Kimlik Verisi (İsim-Soyisim)
Hukuki Sebebi ; Açık Rıza
İşleme Amacı;İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi; Reklam/Kampanya/Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi; İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi; Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi

İnternet sitemizde bulunan e-bülten üyeliği formunu doldurmak suretiyle otomatik yollarla veya e-posta yolu ile, yazılı olarak ya da sözlü olarak manuel yollarla bülten üyeliğine ilişkin bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz, Kanunun 5. Maddesi uyarınca açık rızanız alınarak işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizin Aktarıldığı Kişiler ve Aktarma Amacı

Kişisel verileriniz; Kanun’un 8. ve 9. Maddelerinde öngörülen veri aktarım hükümlerine uygun olarak; yukarıda açıklanan kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda işlenmekte olup, ticari elektronik ileti iletebilmek için ve verilerin güvenle saklanabilmesi ve korunabilmesi maksadıyla  veri tabanı servis sağlayıcıları, hizmet alınan gerçek veya tüzel kişiler ile ve İYS sistemine kayıt işlemlerinin yapılması amacıyla yetkili kurum ve kuruluşları ile Kanunun öngördüğü sınırlar dahilinde, gizlilik sözleşmeleri ile veri ve bilgi güvenliğinin sağlanması kaydıyla aktarılabilmektedir.

Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

Kişisel veri sahipleri olarak; Kanunun 11. Maddesi uyarınca, kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, Kanun ve sair mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, işlenen verilerinizin otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize olan bir sonucun ortaya çıkması halinde itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.Bu haklarınıza ilişkin taleplerinizi tarafımıza,Başvuru formunu doldurarak ıslak imzalı biçimde posta yoluyla “İkitelli Osb Mah. Pik Dökümcüler Sanayi Sitesi Sk. Tem 34 İkitelli Blok No: 27 İç Kapı No: 6 Başakşehir/İstanbul” adresine göndermeniz veya,Güvenli elektronik imza/ mobil imza kullanarak veya bize daha önce bildirmiş olduğunuz, sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz aracılığıyla yenel@yeneletiket.com adresine iletmeniz durumunda, talebin niteliğine göre talebiniz en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır.İşlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.