KVKK

Gizlilik Politikamız ve KVK Süreçlerine İlişkin Genel Aydınlatma Metni

Yenel Tekstil Etiket Matbaacılık San. ve Tic. Ltd. Şti. (“Yenel Etiket”) olarak, kişisel verilerinizin korunması ve bilgi güvenliğinizin sağlanmasına büyük önem veriyoruz. Bu sebeple sizleri internet sitemizi ziyaretiniz esnasında uyguladığımız gizlilik politikamız çerçevesinde işlenen verileriniz ile bu hususlara dair haklarınız hakkında bilgilendirmek üzere işbu Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metnimizi okumaya teşvik ediyoruz.Yenel Etiket olarak 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu (“Kanun”) ve ilgili yasal düzenlemeler kapsamındaki sorumluluklarımızın bilincinde olduğumuzu ve kişisel veri işleme faaliyetlerimizin mevzuata uygun yürütüldüğünden emin olduğumuzu bildirir, “veri sorumlusu” sıfatıyla işlemekte olduğumuz kişisel verilerinize dair aydınlatma yükümlülüğümüz dahilindeki konular hakkında sizi bilgilendirmek isteriz.

 • Toplanan Kişisel Veriler ve İşleme Amaçları

Kendi istemiyle girmediğiniz veya açık rıza vermediğiniz hiçbir veri, mevzuata aykırı olarak toplanmayacak ve işlenmeyecektir. Kendi isteğinizle kişisel verilerinizi paylaşmanız halinde, Yenel Etiket bu verileri Kanunda ve ilgili yasal düzenlemelerde belirlenen sınırlar dahilinde kullanılacağını, işleneceğini ve aktarılacağını taahhüt eder.

İnternet sitemizi ziyaret etmeniz sebebiyle, sistem yönetimi, istatiksel ve fonksiyonel çerez uygulamaları ile birtakım bilgiler işlem güvenliği bilgileriniz kapsamında depolanmakta ve işlenmektedir. Bu doğrultuda; internet sağlayıcınız, IP adresiniz, sitemizde ziyaret ettiğiniz sayfalar ve ziyaret ettiğiniz zaman bilgileri bilgi güvenliğine ilişkin faaliyetlerin yürütülmesi, pazarlama ve iş geliştirme süreçlerinin yürütülmesi ve denetim ve raporlama faaliyetleri amacıyla site bünyesinde toplanmakta ve anonimleştirilerek istatiksel veriler elde etmek amacıyla saklanmaktadır.Bununla birlikte Yenel Etiket ile ilişkiniz kapsamında işlem güvenliği bilgisi olarak kullanmakta olduğunuz tarayıcı ile internet sitemiz arasındaki haberleşme bilgileri işlenmekte, hukuka uygun biçimde anonimleştirilmekte ve/veya sınıflandırılmaktadır. Yenel Etiket, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun hükümleri gereğince yeneletiket.com nezdindeki ilgili site trafik bilgilerini saklamakla yükümlüdür.  Bu bilgiler tek başına kimlik tespiti için yetersiz olmasından dolayı kişisel verilerinizin işlenmesi ve/veya saklanması sonucunu doğurmamaktadır.

 • Kişisel Verilerinizin Toplama Yöntemleri ve Hukuki Dayanakları

Yukarıda sayılan kişisel verileriniz, açık rızanız ve internet sitesinin işleyişinin sağlanması amacıyla meşru menfaatimiz gereği, mevzuat kapsamında öngörülen bilgi saklama ve raporlama yükümlülüklerine uyulmak suretiyle tamamen ve kısmen otomatik yollarla toplanmakta ve işlenmektedir.Ziyaretçilerimizden internet sitemize ziyaretiniz neticesinde edinilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği tarafımızca bilgi ve işlemin mahiyetine göre belirlenmiş uygun idari ve teknik yöntemler ile, teknolojik imkanlar ve makul maliyet unsurları dahilinde sağlanmakta olup, ilgili kişisel veriler ilgili süreçlerin sona ermesi ile kişisel verinin saklanmasını gerektiren hallerin ortadan kalması veya ilgili kişinin talebi ya da Kurul kararı sonucu imha edilmektedir.

 • Kişisel Verilerinizin Aktarıldığı Kişiler ve Aktarma Amacı

Yukarıda belirtildiği üzere tarafımızca işlenen verileriniz, Kanunun açıkça öngördüğü hallerde, verilerin tarafınızca alenileştirilmesi durumunda, her türlü sözleşme ilişkisi veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olarak gerekli olan hallerde, Yenel Etiket olarak hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek için zorunlu olduğu durumlarda, hak tesisi, kullanılması ve korunması için veri işleme ve aktarımının zorunlu olduğu durumlarda ve temel hak ve özgürlüklerinizin korunması ve zarar verilmemesi kaydıyla işbu metin dahilinde ve ilgili yasal düzenlemelerce öngörülen meşru menfaatler için veri işleme ve aktarımının zorunlu olduğu hallerde, iş ortaklığı içindeki gerçek veya tüzel kişiler ile ve yetkili kurum ve kuruluşlar ile paylaşılabilir.

 • Kişisel Verilerinizin İşlenmesine İlişkin Haklarınız

Kişisel verileriniz ile ilgili olarak Kanunun 11. maddesi uyarınca, kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinin işlenme amaçlarını ve bu amaçlara uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme ve kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmakta olup, bu haklarınız ile ilgili Yenel Etiket’e aşağıda belirtilen iletişim adresleri aracılığıyla başvuruda bulunabilirsiniz.

 • Yenel Etiket İletişim Bilgileri

Veri Sorumlusu Şirketimiz Yenel Tekstil Etiket Matbaacılık San. Ve Tic. Ltd. Şti.’ne kişisel verileriniz ile ilgili haklarınızı kullanmak veya talep yöneltmek üzere, aşağıda yazılı iletişim yollarından ulaşabilirsiniz.

İlgili kanun ve sair mevzuat dahilinde öngörülen yasal haklarınız uyarınca taleplerinizi İkitelli Osb Mah. Pik Dökümcüler Sanayi Sitesi Sk. Tem 34 İkitelli Blok No: 27 İç Kapı No: 6 Başakşehir / İstanbul adresimize bizzat elden iletebilir veya iadeli taahhütlü mektup veya noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz.

Bunun yanında, kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da tarafımıza daha önce bildirmiş iseniz sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle yenel@yeneletiket.com adresine iletebilirsiniz.


İletişim Formu Aydınlatma Metni

Öncelikle bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz.

İşbu iletişim formunu doldurmanız halinde, bizimle paylaşmakta olduğunuz kişisel verileriniz Yenel Tekstil Etiket Matbaacılık San. ve Tic. Ltd. Şti. (“Yenel Etiket”) olarak tarafımızca kaydedilecek ve işlenecektir. İletişim formunu kullanmak suretiyle bize ulaşmak istemeniz halinde paylaştığınız kişisel verilerinizin kullanımına ilişkin açıklamaların yer aldığı bu aydınlatma metni ile, kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin ve Kanun’da öngörülen ilgili haklarınıza dair bilgileri sunmaktayız.

 • Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

   • Veri Kategorisi(Kişisel Veri): Kimlik Verisi (Ad-Soyad),İletişim Verisi (E-Posta Adresi, Telefon Numarası, Firma Bilgisi, İletişime Geçilmek İstenen Mesaj)
   • Hukuki Sebebi: Veri Sorumlusunun Meşru Menfaati
   • İşleme Amacı: İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi; Talep / Şikayetlerin Takibi
 • Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi

Kişisel verileriniz internet sitemizdeki iletişim formunu doldurmanız ile otomatik yollarla işlenmektedir.

 • Kişisel Verilerinizin Aktarıldığı Kişiler ve Aktarma Amacı

Kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda belirtilen işleme şartları çerçevesinde işlenmekte olup, hukuki bir uyuşmazlık olması ihtimalinde hukuki süreçlerin yürütülmesi amacıyla Şirket avukatlarımıza ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarım yapma hakkımız saklı olmak üzere üçüncü kişiler ile paylaşılmamaktadır.

 • Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

Kişisel veri sahipleri olarak; Kanunun 11. Maddesi uyarınca, kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, Kanun ve sair mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, işlenen verilerinizin otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize olan bir sonucun ortaya çıkması halinde itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.

Bu haklarınıza ilişkin taleplerinizi tarafımıza,

 • Başvuru formunu doldurarak ıslak imzalı biçimde posta yoluyla “İkitelli Osb Mah. Pik Dökümcüler Sanayi Sitesi Sk. Tem 34 İkitelli Blok No: 27 İç Kapı No: 6 Başakşehir / İstanbul” adresine göndermeniz veya,
 • Güvenli elektronik imza/ mobil imza kullanarak veya bize daha önce bildirmiş olduğunuz, sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz aracılığıyla yenel@yeneletiket.com adresine iletmeniz durumunda, talebin niteliğine göre talebiniz en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır.

İşlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.


ÇEREZ (COOKİE) POLİTİKASI

(Güncelleme Tarihi:01.09.2023)

Bu Çerez Politikası (kısaca Politika” olarak anılacaktır); Yenel Tekstil Etiket Matbaacılık Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi (kısaca ‘’Yenel Etiket” olarak anılacaktır) internet sitesinin ziyareti esnasında kullanılan çerezlere ilişkin açıklamalar içermektedir.

Çerez (Cookie) Politikamızın Kapsamı

Bu Çerez Politikasının amacı, https://yeneletiket.com/tr/ internet sitesinin (“Site”) işletilmesi sırasında Site ziyaretçileri (“Veri Sahibi”) tarafından çerezlerin kullanımı ile elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak sizlere bilgi vermektir. Ziyaretçilerimize ait kişisel verilerin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ( “Kanun”) ve ilgili sair mevzuatına (“KVK Mevzuatı”) uygun olarak işlenmesi için azami hassasiyeti göstermekte ve internet sitemiz aracılığıyla çerez kullanmakta olduğumuzu belirtmek isteriz. Bu kapsamda sitemizde hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımızı ve bu çerezleri nasıl kontrol edebileceğinizi siz site ziyaretçilerimize açıklamak istiyoruz.

Yenel Etiket olarak sitemizde kullandığımız çerezleri kullanmaktan vazgeçebilir, bunların türlerini veya fonksiyonlarını değiştirebilir veya sitemize yeni çerezler ekleyebiliriz. Dolayısıyla bu aydınlatma metninin hükümlerini dilediğimiz zaman değiştirme hakkını saklı tutarız. Aydınlatma metni üzerinde gerçekleştirilmiş olan her türlü değişiklik sitede veya herhangi bir kamuya açık mecrada yayınlanmakla birlikte yürürlük kazanacaktır. Güncelleme tarihini Politika’ nın başında bulabilirsiniz.

Yenel Etiket yasal düzenlemelere paralel olarak Politika’da değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Politikalarımızın güncel versiyonuna ise internet sitemizden ulaşabilirsiniz.

Çerezin Tanımı

Çerezler, bir web sitesini ziyaret ettiğinizde bilgisayarınızda veya diğer cihazınızda saklanabilen küçük metin dosyalarıdır.Genellikle web sitelerinin çalışmasını sağlamak, web sitesi içindeki hareketlerinizi takip etmek, giriş bilgilerinizi hatırlamak ve benzer faaliyetler için kullanılırlar.Çerezler, kullanıcıların web sitesi, mobil uygulama ya da mobil siteye nereden ve hangi cihazlardan bağlandığı, hangi içeriği görüntülediği ve ziyaret süresinin tespiti ile web sitesini, mobil uygulamayı veya mobil siteyi nasıl kullandığını belirlemek veya kullanıcıların ilgi alanına uygun içerik ve reklamları sunarak tanıtım amacı ile kullanılır.

Çerezler ve Kullanım Amaçları

Kişisel verileriniz, internet sitemizi ziyaretiniz kapsamında elektronik ortamda çerezler yoluyla toplanmaktadır. Çevrimiçi mecralarımızı ziyaretleriniz sırasında sizlerin deneyiminizi geliştirmek için çerez teknolojilerden yararlanmaktayız. Bu teknolojilerin kullanımı başta 6698 sayılı Kanun olmak üzere tabi olduğumuz mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmektedir. Kullanım süresine göre çerez çeşitleri: Oturum çerezi, oturumun sürekliliğinin sağlanması amacıyla kullanılmakta olup kullanıcı tarayıcısını kapattığında bu çerezler de silinmektedir. Kalıcı çerez ise internet tarayıcısı kapatıldığı zaman silinmemekte ve belirli bir tarihte veya belirli bir süre sonra kendiliğinden silinmektedir.

Birinci taraf ve üçüncü taraf çerezler: Çerezin birinci taraf ya da üçüncü taraf olması durumu, internet sitesinin ya da etki alanının yerleştirdiği çereze göre değişiklik arz etmektedir. Birinci taraf çerezler, doğrudan kullanıcının ziyaret ettiği internet sitesi yani tarayıcının adres çubuğunda gösterilen internet adresi (ornek.com.tr) tarafından yerleştirilmektedir. Üçüncü taraf çerezlerse kullanıcının ziyaret ettiği etki alanından farklı bir etki alanı tarafından yerleştirilmektedir. Yenel Etiket olarak, topladığımız kişisel verilerinizi işbu Politika’da belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi ile sınırlı olarak mevzuata uygun şekilde tedarikçilerimiz, iş ortaklarımız ve kanunen yetkili kamu kurumları ile paylaşabiliriz.

Çerezlerin Yönetilmesi

İnternet tarayıcınızın çeşidine göre aşağıdaki adımları izleyerek, çerezler hakkında bilgi edinip, izin verme veya reddetme hakkınızı kullanabilirsiniz:

 • Google Chrome: Browser’ınızın “adres bölümünde” yer alan, “kilit işareti” veya “i” harfini tıklayarak, “Cookie” sekmesinden çerezlere izin verebilir veya bloke edebilirsiniz.
 • Internet Explorer: Browser’ınızın sağ üst köşesinde yer alan “Tool” veya “Araçlar” Bölümünden “Güvenlik” sekmesini tıklayın ve “izin ver” veya “izin verme” şeklinde çerez
 • Mozilla Firefox: Browser’ınızın sağ üst köşesinde yer alan “menüyü aç” sekmesini tıklayınız. “Seçenekler” görselini tıklayarak “Gizlilik ve Güvenlik” butonunu kullanarak çerez yönetiminizi yapınız.
 • Safari: Cihazınızın “Ayarlar” bölümünden “safari” sekmesini seçip, “Gizlilik ve Güvenlik” Bölümünden tüm çerez yönetiminizi sağlayabilirsiniz.
 • Diğer Tarayıcılar
  • (opera, microsoft edge gibi), ilgili browser’ın yardım veya destek sayfalarını inceleyebilirsiniz.

Yukarıdaki seçeneklerin yanı sıra; tüm çerezler hakkında bilgi sahibi olmak ve çerez yönetimi için: www.allaboutcookies.org , www.youronlinechoices.eu adresini ziyaret edebilirsiniz veya Privacy Badger uygulamasını kullanabilirsiniz.

Veri Sahibi Olarak Haklarınız

Kişisel veri sahipleri olarak; Kanunun 11. Maddesi uyarınca, kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, Kanun ve sair mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, işlenen verilerinizin otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize olan bir sonucun ortaya çıkması halinde itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.

Bu haklarınıza ilişkin taleplerinizi tarafımıza,

 • Başvuru formunu doldurarak ıslak imzalı biçimde posta yoluyla “İkitelli Osb Mah. Pik Dökümcüler Sanayi Sitesi Sk. Tem 34 İkitelli Blok No: 27 İç Kapı No: 6 Başakşehir/İstanbul” adresine göndermeniz veya,
 • Güvenli elektronik imza/ mobil imza kullanarak veya bize daha önce bildirmiş olduğunuz, sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz aracılığıyla yenel@yeneletiket.com adresine iletmeniz durumunda, talebin niteliğine göre talebiniz en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır.

İşlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.


WhatsApp Bilgilendirme Metni

Sayın ilgili, şirketimiz ile iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bağlantıya devam etmeniz halinde tarafımıza ileteceğiniz kişisel verileriniz Şirketimizce işlenecektir. Şirketimizle WhatsApp üzerinden görüşme başlattığınızda şirketimize sunmuş olduğunuz kişisel verileriniz, hizmet sağlayıcı şirketin  yurt dışındaki platformlarında depolanması Kişisel Verileri Koruma Kanunu (“KVKK”) uyarınca yurt dışına kişisel veri aktarımı olarak kabul edildiğinden, ancak açık rıza vermeniz halinde WhatsApp üzerinden görüşmeye devam edilmektedir. Açık rızanız olmaması halinde WhatsApp üzerindeki görüşme  sonlandırılmaktadır. Yurt dışına aktarılacak olması nedeniyle WhatsApp üzerinden yapılan görüşmeler KVKK’nin 5’inci maddesinin 1’nci fıkrası uyarınca açık rıza vermeniz halinde işlenmektedir.  Aydınlatma metni ve açık rıza metnimizi onaylayarak görüşmeye devam edebilirsiniz.

 WHATSAPP AYDINLATMA METNİ

Öncelikle bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz.

WhatsApp üzerinden şirketimiz ile iletişime geçmeniz halinde, bizimle paylaşmakta olduğunuz kişisel verileriniz Yenel Tekstil Etiket Matbaacılık San. ve Tic. Ltd. Şti. (“Yenel Etiket”) olarak tarafımızca kaydedilecek ve işlenecektir. WhatsApp üzerinden bize ulaşmak istemeniz halinde paylaştığınız kişisel verilerinizin kullanımına ilişkin açıklamaların yer aldığı bu aydınlatma metni ile, kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin ve Kanun’da öngörülen ilgili haklarınıza dair bilgileri sunmaktayız.

 • Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları, Hukuki Sebepleri ve Toplanma Yöntemi

WhatsApp üzerinden paylaşmanız halinde aşağıdaki kişisel verileriniz, işbu aydınlatma metni kapsamında aşağıda yer alan ve 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nda (“KVKK”)  ön görülen hukuki sebep ve amaçlar doğrultusunda otomatik yollarla ve otomatik olmayan yollarla işlenmektedir.

  • Veri Kategorisi(Kişisel Veri): Kimlik Verisi (Ad-Soyad), İletişim Verisi (Telefon numarası, Adres, Firma bilgisi, E-Posta Adresi)
  • Hukuki Sebebi: Veri Sorumlusunun Meşru Menfaati
  • İşleme Amacı: Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Talep/Şikâyetlerin Takibi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi
 • Kişisel Verilerinizin Aktarıldığı Kişiler ve Aktarma Amacı

Kişisel verileriniz, KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde işlenmekte olup talep olması veya hukuki bir ihtilafın vuku bulması halinde avukatlarımız ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili kişisel verilerinizi paylaşma hakkımız saklı olup, kimlik, iletişim ve müşteri işlem veriniz sipariş vermeniz halinde teslimatın sağlanması amacı ile tedarikçilerimiz ile paylaşılmaktadır.

Ayrıca WhatsApp uygulamasının yurt dışı menşeili bir yazılım olması sebebi ile ülkemizdeki yasal düzenlemelerden ötürü buradan yapılan yazışmaların yurt dışına kişisel veri aktarımı olarak kabul edilmesi sebebi ile, açık rızanızın bulunması halinde kişisel verileriniz işlenebilmekte, rızanızın olmaması halinde iletişime ilişkin tüm bilgileriniz imha edilmektedi

 • Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

Kişisel veri sahipleri olarak; Kanunun 11. maddesi uyarınca, kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, Kanun ve sair mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, işlenen verilerinizin otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize olan bir sonucun ortaya çıkması halinde itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.

Bu haklarınıza ilişkin taleplerinizi tarafımıza,

 • Başvuru formunu doldurarak ıslak imzalı biçimde posta yoluyla “İkitelli Osb Mah. Pik Dökümcüler Sanayi Sitesi Sk. Tem 34 İkitelli Blok No: 27 İç Kapı No: 6 Başakşehir / İstanbul” adresine göndermeniz veya,
 • Güvenli elektronik imza/ mobil imza kullanarak veya bize daha önce bildirmiş olduğunuz, sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz aracılığıyla yenel@yeneletiket.com adresine iletmeniz durumunda, talebin niteliğine göre talebiniz en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır.

İşlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.